Ffion Wyn Bowen

ffion

PA GYMERIAD RYDECH CHI’N CHWARAE? Y fam ar ddechrau’r sioe a wedyn yn ferch sy’n cuddio ar y cwch am weddill y sioe.

OEDRAN: 39

BLE CAWSOCH CHI EICH MAGU? Peniel (pentref tu allan i Gaerfyrddin)

PA YSGOL GYNRADD AC UWCHRADD FUOCH CHI YNDDYNT?

Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin ac Ysgol Gyfun Bro Myrddin.

BLE YDECH CHI’N BYW AR HYN O BRYD? Aberystwyth

SUT CAWSOCH CHI EICH YSBRYDOLI I WEITHIO YN Y BYD THEATR?

O oedran cynnar (yn yr ysgol, yr ysgol Sul ac mewn Eisteddfodau lleol) o’n i wastad yn mwynhau perfformio, wedyn fel aelod o Opera Ieuenctid Caerfyrddin a chystadlu’n helaeth gyda’r Urdd a’r Ffermwyr Ifanc, roedd gwneud Gradd mewn Drama yn teimlo fel cam naturiol i geisio cyflawni’r freuddwyd. Yr un yw’r pleser a’r wefr heddiw a dwi mor falch fy mod yn gweithio ym myd y theatr yng Nghymru.

PA BROFIADAU ERAILL YDECH CHI WEDI CAEL YN Y BYD THEATR YNG NGHYMRU?

Rwy wedi gwneud dau gynhyrchiad i Theatr Genedlaethol Cymru, sawl pantomeim i Martyn Geraint Cyf, Theatr Powys, Cwmni y Gymraes a dwi hefyd wedi gwneud ambell i gynhyrchiad i Arad Goch cyn hyn hefyd!!!

PROFIAD BLAENOROL O WEITHIO GYDA ARAD GOCH?  Deunaw mlynedd o weithio a theithio gyda’r cwmni erbyn hyn yn ymwneud gydag amrywiaeth o brojectau, arweinydd Clwb Drama y cwmni BlAGur, wedi mynychu a pherfformio mewn sawl Gwyl Tramor yn Tiwnisia, Rwsia, Sweden, Lloegr, Gwyl Pwyl, Denmarc, yr Alban ac yn mynd i Dde Corea i berfformio yn yr Haf.

SUT YDECH CHI’N TEIMLO AM GAEL BOD YN RHAN O GYNHYRCHIAD CYMRAEG MWYAF ERIOED CWMNI THEATR ARAD GOCH?

Dw i’n gyffrous iawn, iawn ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn i fynd ar y siwrnai gyda fy nghyd-actorion!

PAM DDYLAI POBL DDOD I WELD MORDAITH ANHYGOEL MADOG?

Mae eleni yn flwyddyn fawr i’r Cwmni wrth iddi ddathlu pum mlynedd ar hugain, mae’r cynhyrchiad yma yn mynd i fod yn gyfle i’r rhai sydd yn gyfarwydd gyda gwaith y cwmni i gael rhannu yn y dathlu gyda ni.  Mae hefyd yn gyfle i’r rhai hynny sydd yn dod i weld gwaith y cwmni am y tro cyntaf i ddod ar siwrnai, ar antur gyda ni, un sydd argoeli i fod yn siwrnai cyffrous iawn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s